Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Fellow:

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Fellow:  de ondernemer, organisatie en evenementenbureau.
B. De Klant/ opdrachtgever: bedrijven  of personen die deelnemen aan of gebruik maakt van diensten die Fellow aanbied.
C. Overige deelnemers: iedereen die deelneemt aan of gebruik maakt van diensten die Fellow aanbied.
D. Partners:  alle partijen waar Fellow een samenwerkingsverband mee heeft.
E: Activiteit/ evenement: alle diensten, programma’s en evenementen die door Fellow worden aangeboden.Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en overeenkomst tussen Fellow en de klant, voor zover hiervan niet nadrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken.Artikel 3: Offertes
1. Alle offertes en aanbiedingen van Fellow zijn vrijblijvend.
2. De geldigheid van de offerte bedraagt tot 14 dagen na offertedatum. Vervolgens komt de offerte van rechtswegen te vervallen. Fellow behoudt zich nadrukkelijk het recht voor de offerte in te trekken, dan wel te wijzigen.
3. Indien een offerte binnen 1 week voorafgaand aan de activiteit/het evenement wordt uitgebracht, behoudt Fellow zich het recht voor een toeslag van € 25,00 per overeenkomst in rekening te brengen.
4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
5. Een samengestelde offerteprijs verplicht Fellow er niet toe om een evenredig gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstige prijs te verrichten.
6. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige boekingen.Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de offerte schriftelijk – waaronder mede begrepen per e-mail – heeft bevestigd c.q. geaccepteerd.
2. Degene die namens de klant de offerte accepteert, wordt geacht daartoe bevoegd te zijn, dan wel daartoe namens de directie c.q. het bestuur daartoe te zijn gemachtigd.
3. Door acceptatie van de offert verklaart de klant dat deze voorwaarden onderdeel uitmaken van de overeenkomst en hiermee akkoord zijn gegaan.Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst
1. Fellow is bevoegd de overeenkomst te wijzigen wegens gewichtige redenen en onvoorziene omstandigheden indien dit onverwijld aan de klant is medegedeeld.
2. Fellow heeft het recht om tot vijf dagen voor aanvang van de activiteit / het evenement  de prijs hiervan te verhogen in verband met door overmacht ontstane wijzigingen in het programma.
3. Fellow behoudt zich eveneens het recht voor om de prijs per deelnemer aan te passen aan het totale deelnemersaantal in geval van tussentijdse wijziging.
4. De klant is verplicht eventuele wijzigingen tot 7 dagen voorafgaand aan de activiteit / het evenement aan Fellow kenbaar te maken.
5. Fellow kan niet garanderen dat wijzigingen tijdig volledig verwerkt kunnen worden.  Fellow doet zijn uiterste best deze wijzigingen door te voeren, maar houdt zich het recht voor om wijzigingskosten in rekening te brengen à 5% van de arrangementsprijs, met een minimum van € 50,00 exclusief BTW.
6. Indien opdrachtgever, c.q. deelnemers meer dan een half uur te laat voor de activiteiten verschijnen, dan wel de bepaalde tijd voor een activiteit overschrijd,  kunnen hiervoor extra kosten in rekening gebracht worden en behoud Fellow zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst te staken en gestaakt te houden.
7. Indien opdrachtgever, c.q. deelnemers niet binnen 1 uur na starttijd van de activiteiten/ het evenement verschenen is, behoudt Fellow het recht de activiteit/ het evenement te annuleren zonder retourneren van het reeds betaalde bedrag.

Artikel 6: Annulering
1. Annulering van een activiteit dient te allen tijde schriftelijk te geschieden, mondelinge annuleringen worden niet geaccepteerd.
2. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zijn voor de klant naast eventueel verschuldigde reserveringskosten tevens annuleringskosten verschuldigd.
Fellow zal de volgende kosten in rekening brengen:
A. Bij annulering meer dan 6 weken voor aanvang van het programma worden uitsluitende de daadwerkelijk gemaakte kosten tot op dat moment in rekening gebracht.
B. Bij annulering tussen de 6 en 4 weken voor aanvang van het programma: 25% van de totale prijs;
c. Bij annulering tussen de 4 en 2 weken voor de overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit 50 % van de totale prijs;
d. Bij annulering tussen 14 dagen en 7 dagen voor aanvang: 75% van de totale prijs;
e. Bij annulering binnen 1 week (7de dag inclusief) voor de overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 100% van de totale prijs.
3. Indien de daadwerkelijke kosten aan de zijde van Fellow de in rekening te brengen annuleringskosten overstijgen kan Fellow de meerkosten bij klant in rekening brengen.
4. Indien de overeenkomst behoudens  in geval van overmacht van de zijde van Fellow door haar wordt geannuleerd, zal zij het volledige door klant betaalde bedrag retourneren.
5. In geval van annulering is Fellow geen extra kosten, dan wel een schadevergoeding verschuldigd aan klant voor eventuele reeds gemaakte kosten buiten de overeenkomst om.

Artikel 7: Wetenschap van risico
1. De klant verklaart bij acceptatie c.q. bevestiging van de offerte, kennis te hebben genomen van de eventuele risico’s die met de activiteit / het evenement gepaard gaan, de zwaarte en moeilijkheidsgraad, waaraan de deelnemers zullen worden blootgesteld. Bovendien alle relevante medische en lichamelijke conditionele beperkingen voorafgaand bij het sluiten van de overeenkomst aan Fellow kenbaar te hebben gemaakt. Waarbij de klant alle deelnemers gelet de gezondheid en conditie in staat te achten om hieraan deel te nemen, zonder hierbij zichzelf en/of andere op enigerlei wijze in gevaar te brengen.

Artikel 8:  Betaling, rente en incassokosten
1. Na acceptatie c.q. bevestiging van de klant zal Fellow de factuur aan de klant verzenden. De betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden middels een bankoverschrijving op het op de factuur vermelde bank- of gironummer, tenzij hiervan schriftelijk bij offerte is afgeweken.
2. Indien partijen anders dan in het vorige lid een aanbetaling zijn overeengekomen, dient dit eveneens binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Het resterende bedrag moet vervolgens binnen 14 dagen nadat de activiteit / het evenement heeft plaatsgevonden worden voldaan.
3. Indien zich tussen de offerte, de acceptatie c.q. bevestiging hiervan en de datum van de activiteit / het evenement minder dan 14 dagen bevinden, dient de factuur in ieder geval voor aanvang van de activiteit/ het evenement te zijn voldaan.

4. Indien de betaling niet tijdig door Fellow is ontvangen behoudt zij zich het recht voor om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden c.q. de activiteit / het evenement te annuleren.
5. Na het verstrijken van de op de factuur vermelde betalingstermijn, verkeerd de klant in verzuim en behoudt Fellow zich het recht voor om aanspraak te maken op de wettelijke (handels)rente en/of (buiten)gerechtelijke incassokosten conform de staffel.
6. Onvoorzienbare variabele kosten, zoals extra catering, extra activiteiten, transportkosten, consumpties e.d. welke genuttigd worden tijdens alle activiteiten worden terplekke verrekend c.q. betaald – tenzij anders overeengekomen. Onvoorziene kosten worden achteraf aan de opdrachtgever doorberekend.
7. Fellow is gerechtigd van deze betalingsvoorwaarden af te wijken.Artikel 9: Hoofdelijke aansprakelijkheid
1. De klant die de offerte voor de activiteit / het evenement  accepteert c.q bevestigd is namens de andere deelnemers hoofdelijk aansprakelijk jegens Fellow en de alle deelnemers die op de offerte staan vermeld.Artikel 10: Begeleiding uitvoering overeenkomst
1. De klant en de andere deelnemers zijn tijdens de activiteit / het evenement ten alle tijden gehouden om de aanwijzingen van Fellow en haar partners op te volgen. Wanneer hiervan wordt afgeweken staat Fellow niet in voor de veiligheid en de eventuele gevolgen die uit deze gedraging(en) voortvloeien.
2. Wanneer Fellow of haar partners tijdens de activiteit / het evenement bemerkt dat de klant en of een deelnemer fysieke of psychische gebreken vertoont, kan de klant en/of de deelnemer van gehele of gedeeltelijke verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende klant.
3. Fellow heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.Artikel 11: Schade
1. De klant is hoofdelijk aansprakelijk voor de door de klant zelf en/of door de andere deelnemers aan Fellow toegebrachte materiele schade en/of eventuele gevolgschade. Dit geldt ook voor zaken toebehorend aan partners van Fellow.
2. Wanneer vervanging van zaken nodig is, is de klant gehouden de nieuwwaarde van de te vervangen zaak te vergoeden.
3. Indien de klant en/of een of meerdere andere deelnemers, zich dusdanig gedragen dat de relatie tussen Fellow en zijn partners in gevaar worden gebracht, kan desbetreffende klant en/of een of meerdere deelnemers van deelname worden uitgesloten, dan wel behoudt Fellow zich het recht voor de activiteit / het evenement onmiddellijk te staken en gestaakt te houden. De schade die hier eventueel uit voortvloeit zal bij de klant in rekening worden gebracht.Artikel 12: Uitsluiting en beperking aansprakelijkheid
1. Fellow is niet gehouden eventuele schade voortvloeiend uit eventuele tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst te vergoeden, welke haar niet kunnen worden toegerekend, noch haar partners.
2. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
3. Fellow is niet aansprakelijk voor schade ontstaan, het kwijtraken van of diefstal van zaken toebehorend aan de klant en/of andere deelnemers of partners.
4.  In geval van aansprakelijkheid van Fellow voor schade door dood of letsel van de klant en/of andere deelnemers, beperkt deze aansprakelijkheid zicht tot vergoeding van maximaal € 2.500.000,00 per overeenkomst.
5. Onverminderd het vorige lid is de aansprakelijkheid van Fellow voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de klant en/of de deelnemers  tot ten hoogste het factuurbedrag, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Fellow.
6. Fellow is niet aansprakelijk voor schade waarvoor de klant en/of de andere deelnemers zich hebben, althans hadden kunnen verzekeren.
7. Fellow wijst aansprakelijkheid af voor schade en/of letsel en aan zaken ontstaan tijdens de activiteit / het evenement waarbij de klant en/of andere  alcohol of andere verdovende middelen hebben genuttigd.

Artikel 13:  Auteursrecht, intellectueel eigendom en portretrecht
1. Het is klant en deelnemers verboden om de activiteit / het evenement en ideeën, programmaonderdelen en opdrachten te gebruiken, de kopiëren en te verspreiden, zonder de nadrukkelijke toestemming van Fellow.
2. De klant en deelnemers geeft bij de acceptatie c.q. bevestiging van de offerte nadrukkelijk toestemming te hebben gegeven voor het commerciële gebruik door Fellow van beeldmateriaal en foto’s welke voor, na en tijdens de activiteit / het evenement worden gemaakt.

Artikel 14: Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op iedere overeenkomst en aanbieding is het Nederlandse recht van toepassing.
In afwijking van de wettelijke regeling verklaren partijen dat geschillen voor zullen worden gelegd aan Rechtbank Limburg. Hierbij behoudt Fellow zich het recht voor om de klant te dagvaarden om te verschijnen voor de Rechtbank in het arrondissement alwaar de klant woonachtig is.